Stäng
Trångsunds Centrum

Parkering i Trångsund centrum

Trångsund centrum har uppdragit åt Estate att ombesörja övervakning av parkeringsplatser och parkeringshus. Skälet är att attraktiva parkeringsplatser ska finnas tillgängliga för besökare vid centrumanläggningar, skolor och idrottsanläggningar etc. Om dessa inte övervakades finns risken att de istället används för långtidsparkering.

Estate arbetar på Trångsund centrums uppdrag inom ramen för Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). De följer etiska regler som fastställts dels av branschorganisationen Svepark, men också egna, mer långtgående interna regler.

Vilka parkeringsplatser och garage som ska övervakas, om p-skiva eller avgift ska tillämpas, vilka tider som ska gälla och så vidare avgörs av Trångsund centrum. Vid överträdelse mot gällande parkeringsregler utfärdas kontrollavgift. Beloppets storlek är samma som kommunen tillämpar vid felparkering på kommunal mark. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige i Huddinge kommun.

Alla överträdelser fotodokumenteras. Foto lämnas endast ut till ansvarig på Huge samt används som bevis vid rättegång. Om du är missnöjd med en utfärdad kontrollavgift ska du vända dig till Estate. Tvister om utfärdade kontrollavgifter avgörs av tingsrätten.

Ytterligare information återfinns på Estate.se